กิจกรรมอบรมวิธีใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (NIDTEP E-Library)

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมวิธีใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบุคลากรภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 4202 (ห้องอบรมคอมพิวเตอร์) อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานและร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

ไฟล์ภาพ