กิจกรรมอบรมวิธีใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (NIDTEP E-Library)

กิจกรรมอบรมวิธีใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (NIDTEP E-Library)

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมวิธีใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (NIDTEP E-Library)

อ่านเนื้อหาข่าว