แนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 : รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project)/ ประสิทธิ์ เขียวศรี...[และคนอื่น ๆ]

Views: 84

* ไม่มีไฟล์ e-Book *

รายละเอียด

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 099^aวจ 66/2560
Tag 100^aประสิทธิ์ เขียวศรี
Tag 245^aแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 :^bรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project)/^cประสิทธิ์ เขียวศรี...[และคนอื่น ๆ]
Tag 260^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,^c2560
Tag 300^a140 หน้า :^bภาพประกอบ ; ตาราง
Tag 500^aหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560
Tag 650^aการบริหารการศึกษา,
^aการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
^aโรงเรียนมัธยมศึกษา^zกรุงเทพฯ^xการบริหาร
Tag 700^aจิราวัลย์ ซาเหลา,^eผู้แต่งร่วม.
^aสมบูรณ์ ชดช้อย,^eผู้แต่งร่วม.
^aสุชาติ ชาติวรรณ,^eผู้แต่งร่วม.
^aวิทยา ประวะโข,^eผู้แต่งร่วม.
^aชนาธิป สำเริง,^eผู้แต่งร่วม.
^aเกศทิพย์ ศุภวานิช,^eผู้แต่งร่วม.
^aชเนตตี วัจนะรัตน์,^eผู้แต่งร่วม.
^aกวิน เสือสกุล,^eผู้แต่งร่วม.
^aวราภรณ์ รุ่งตระการ,^eผู้แต่งร่วม.
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 082^aวจ 66/2560