บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสม ในการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของประเทศไทย : รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project)/ จิราภรณ์ ไทยกิ่ง...[และคนอื่น ๆ].

Views: 54

* ไม่มีไฟล์ e-Book *

รายละเอียด

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 099^aวจ 65/2560
Tag 100^aจิราภรณ์ ไทยกิ่ง
Tag 245^aบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสม ในการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของประเทศไทย :^bรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project)/^cจิราภรณ์ ไทยกิ่ง...[และคนอื่น ๆ].
Tag 260^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,^c2560.
Tag 300^a176 หน้า :^bภาพประกอบ. ตาราง.
Tag 500^aหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560
Tag 650^aการศึกษา,
^aการบริหารสถานศึกษา,
^aนโยบายการศึกษา
Tag 700^aชำนาญ เรียนเลิศอนันต์,^eผู้แต่งร่วม.
^aวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร,^eผู้แต่งร่วม.
^aอริยะ สุวรรณปากแพรก,^eผู้แต่งร่วม.
^aอดิศักดิ์ มุ่งชู,^eผู้แต่งร่วม.
^aศิริชัย ไตรยราช,^eผู้แต่งร่วม.
^aพยอม วงษ์พูล,^eผู้แต่งร่วม.
^aวิเชียร ชุติมาสกุล,^eผู้แต่งร่วม.
^aจุลสัน ทันอินทร์อาจ,^eผู้แต่งร่วม.
^aวฤษฎิ์ อินทร์มา,^eผู้แต่งร่วม.
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 082^aวจ 65/2560